fbpx
Få et tilbud
Luk tilbudsformular
1/3

Hva' kan vi hjælpe med?

Vælg en eller flere kategorier

Forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som Wunderly ApS, Wichmandsgade 7A, 5000 Odense C (herefter kaldet ”Wunderly”), leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Wunderly. Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med Wunderly. Aftalen gælder bl.a. ved tilbud, bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Wunderly.

1.2. Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Wunderly skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Wunderly hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. Aftalens parter

Ved parterne forstås kunden og Wunderly eller kunden og Wunderly’s salgs-samarbejdspartner, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes. l Aftalens gyldighed kræver en underskrift af kunden og Wunderly.

Kunden hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Wunderly besked om navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr.

Kunden er forpligtet til på Wunderly’s forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af Wunderly, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o.lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

3. Ydelser

3.1. Wunderly påbegynder levering af aftalte ydelse hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

3.2. Domæner registreres i kundens navn, hvis ikke andet er aftalt.

3.3. Wunderly kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4. Web- & mailhotel

Der henvises til Wunderly egne forretningsbetingelser med fokus på punkt 5, 6, 7 og 8.

5. Ansvar

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2.Kundens brug af ydelser leveret af Wunderly foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Wunderly intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.

5.3. Wunderly fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Wunderly har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom.

5.4. Wunderly er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

Wunderly’s leverandør af servere og mailhotel tager dog back-up af systemener, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud.

5.5. Wunderly’s ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Wunderly.

6. Tredjemands rettigheder

6.1. Wunderly er overfor kunden ansvarlig for at de af Wunderly’s leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Wunderly ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

6.2. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller Wunderly er Wunderly berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Wunderly. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

6.3. Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og headerinformation, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

7. Wunderlys lukkeret

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Wunderly sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Wunderly og kunden. Wunderly er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

7.3. Wunderly er berettiget til at midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

8. Priser & betaling

8.1. Wunderly fastsætter priser for ydelserne samt projekter og disse oplyses excl. moms.

8.2. Ydelser (såsom faste aftaler) faktureres bagud og forfalder normalt til betaling 7 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3. I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 1,50% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret. I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Wunderly sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode. Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 110,00 i administrationsgebyr.

8.4. Ved fremsendelse af godkendt arbejde, faktureres resterende beløb der måtte mangle i henhold til tilbudet og/eller aftalen fremsendt.

8.5. Er kunden forsinket i fremsendelse af materiale eller bliver forhindret i at reagere på indhold (eksempelvis indhold, som skal godkendes inden opstart), vil deadlines blive rykket i de dage, der måtte gå, til kunden får sendt disse.

8.6 Wunderly har en standard timepris på 750,00 kr. / time for arbejde af enhver karakter, hvis ikke andet er angivet og/eller aftalt.

8.7. I tilfælde af, at kunden mangler at godkende eller sende materiale, som gør at Wunderly ikke kan afslutte et projekt, kan Wunderly sende fakturaen forud, hvor kunden derefter kan sende materialet, når dette er klar. Her er det Wunderly’s opgave at reagere og opdatere, lige så hurtigt, som normalt vil være muligt.

9. Varighed, betaling, opsigelse & rettigheder

9.1. Ved kundens væsentlige misligholdelse af aftalen, som skrives ved en fast aftale. Eksempelvis SEO-arbejde eller fast grafiker, er Wunderly berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. I tilfælde af ophævelse er Wunderly berettiget til at kræve betaling for den restende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

9.2 Aftalen er påbegyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet. aftalen faktures pr. måned.

9.3 Aftalen skal opsiges inden d. 20 i måneden, for at afslutte i samme måned. Opsiges der efter d. 20 vil aftalen afsluttes ved udgangen af næste måned.

10. Force majeure

Wunderly er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Wunderly kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, sygdom, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Wunderly eller dets underleverandører og samarbejdspartnere.

11. Overdragelse af aftalen

Kunden kan kun med samtykke fra Wunderly overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Wunderly er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Wunderly i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

12. Ændring af forretningsbetingelser

Wunderly kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

13. Twister & lovvalg

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Odense.

14. Ikrafttrædelse

Nærværende forretningsbetingelser træder i kraft den 1. August 2015.